Archeologický informační systém
České republiky

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR) je platformou, na níž dochází k integraci digitálních zdrojů české archeologie. Jejím hlavním cílem je uplatnění informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR) v praxi archeologických institucí i jednotlivců na území ČR, jeho obohacení a provázání s dalšími datovými zdroji. Klíčovou roli v tomto procesu hraje zpracování datových bází pro oblast Moravy a českého Slezska a jejich sjednocení s již existujícími databázemi z území Čech. AIS CR se řídí principy FAIR a zavádí nové digitální služby pro archeologickou komunitu i širokou veřejnost.

Arrow down

Naše služby

AIS CR vytváří, spravuje a rozvíjí následující aplikace, služby a databáze, jejichž obsah Vám nabízíme online:

Archeologická mapa České republiky (AMČR)

AMČR sjednocuje základní archeologické infrastruktury v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit. Shromažďuje metadata o výsledcích výzkumů, slouží jako repozitář sekundární dokumentace a data poskytuje veřejnosti k užití.

Digitální archiv AMČR

Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat.

Archeologický atlas České republiky

Archeologický atlas ve virtuálním prostředí a populární formou prezentuje nemovité archeologické památky v krajině. Jde o doprovodnou službou ke stejnojmenné publikaci, jejíž obsah dále rozšiřuje a dlouhodobě obohacuje.

Praha archeologická (MADB)

Praha archeologická je portál, který si klade za cíl zpřístupnit archeologické prameny týkající se Hlavního města Prahy oborníkům i široké veřejnosti. Prostřednictvím portálu je možné navštívit Prahu pod Prahou a kráčet po stopách pražské minulosti.

Archeologie online

Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.

Veřejné API

API nabízí službu Data Provider, která poskytuje metadatové záznamy z databáze AMČR pomocí protokolu OpenArchives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Implementace OAI-PMH podporuje reprezentaci v nativním AMČR XML, CIDOC-CRM a Dublin Core.

Tezaurus archeologické terminologie (TEATER)

TEATER zpřístupňuje archeologickou terminologii formou interaktivního rozhraní, se zvláštním důrazem na využití v oblasti knihovnictví. Sestává z předmětových hesel národních autorit, doplněných o další odborné termíny, vč. vysvětlení a odkazů.

MEDCEM

Služba se zabývá sběrem a prezentací dat o pohřebištích. Všechny zveřejněné informace jsou poskytovány on-line a lze je prozkoumat prostřednictvím digitálního katalogu a v interaktivní mapě. Vizualizace, grafy i plány jsou vytvářeny dynamicky na základě skutečných archeologických dat.

AMČR-PAS

Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů je modul AMČR zaměřený na správu informací o samostatných nálezech učiněných při povrchovém či málo destruktivním průzkumu. Tvoří zázemí pro efektivní kooperaci mezi odbornou veřejností a amatérskými spolupracovníky.

Knihovna 3D

Knihovna 3D slouží jako prostor pro systematickou evidenci archeologicky relevantních trojrozměrných modelů a textur v AMČR. Jejím cílem není ukládat jednotlivé modely, ale umožnit jejich jednotný odborný popis a zajistit jejich vyhledatelnost v prostředí Digitálního archivu AMČR.

Knihovna ARÚB

Informační fond knihovny se zaměřuje na potřeby vědeckého výzkumu ARÚB. Současný stav základního fondu činí více než 44 000 knihovních jednotek. Fond knihovny je katalogizován v systému ALEPH od roku 1999. V rámci projektu AIS CR probíhá rekatalogizace starších titulů.
O infrastruktuře AIS CR

Infrastruktura AIS CR je zapsána do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace a jako stejnojmenný projekt je podporována Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt je řízen Archeologickým ústavem AV ČR v Brně ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze. Hlavními cíli infrastruktury AIS CR je:

⦿ postupné sjednocování informačních systémů o terénních archeologických výzkumech, nálezech a lokalitách na území ČR a jejich zpřístupnění formou webových rozhraní a API služeb pro efektivní sdílení dat;
⦿ rozšíření datových zdrojů a dobudování autoritních seznamů archeologických terénních akcí a lokalit;
⦿ vybudování a provoz digitálního archivu archeologické terénní dokumentace;
⦿ standardizace a zvýšení interoperability archeologických dat umožňující mj. i spolupráci na mezinárodní úrovni;
⦿ podpora zavádění systému do odborné praxe české archeologické komunity;
⦿ kultivace národní a kulturní identity zpřístupněním informací o archeologickém dědictví ČR.

Řešitelský tým ARÚ Brno:
Mgr. Olga Lečbychová (hlavní řešitelka, vedoucí archivu), Mgr. Zdenka Kosarová (zástupkyně hlavní řešitelky), Mgr. Klára Matulová (projektová manažerka, PR), Hana Dokoupilová (administrátorka), Mgr. Tomáš Pavloň (archivář/správce AMČR), Mgr. Petr Pajdla (správce dat), Mgr. Adam Gašpar (správce dat/správce portálu Archeologie online), Mgr. Lucia Ščasníková (správkyně fotoarchivu), Mgr. Anna Koudelková (dokumentátorka), Mgr. Anežka Špinlerová (dokumentátorka), Bc. Jakub Havlíček (dokumentátor), Bc. Hedvika Břínková (vedoucí knihovny), Martina Šillerová (hlavní katalogizátorka), Mgr. Jana Kalousová (katalogizátorka), Mgr. Stanislav Velčev (katalogizátor/správce TEATER), Barbora Mezihoráková (katalogizátorka), Bc. Alena Recmanová (katalogizátorka)

Řešitelský tým ARÚ Praha:
Mgr. David Novák, Ph.D. (hlavní správce infrastruktury), PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (vědecký koordinátor), Ing. Dana Křivánková (správce dat), Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D. (správce AMČR), Mgr. Tomáš Krofta (archeolog/archivář), Ing. Jitka Říhová (kartograf/archivář), Mgr. Zuzana Vlčková (archeolog/archivář), Mgr. Markéta Augustýnová, Ph.D. (správkyně fotoarchivu), Mgr. Kristýna Malinková (dokumentátorka), Mgr. Ondřej Baier (archeolog/archivář), Bc. Tomáš Chlup (archeolog/archivář), Ing. Michal Kmínek (správce IT), Ing. Čeněk Čišecký (správce IT), Mgr. Vojtěch Brožka (správce IT), PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (krajinný archeolog), prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. DSc. (specialista pro dálkový průzkum), Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. (vedoucí archivu), PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (koordinátor pro MADB), Mgr. Jan Hasil, Ph.D. (správce databáze MADB), Mgr. Kateřina Levá (správce databáze MADB)


Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2)

Cílem projektu AIS-2 je rozvoj infrastruktury AIS CR. O další rozvoj infrastruktury usiluje třemi způsoby: (i) modernizací HW a SW vybavení infrastruktury, (ii) rozšířením a zkvalitněním datového obsahu a (iii) vytyčením cest jejího vědeckého využití a budoucího rozvoje.

V prvním ohledu jde především o dobudování repozitáře digitálních dat, vytvoření aplikačních programovacích rozhraní pro komunikaci AMČR s ostatními segmenty informačního systému (interně i externě), standardizaci a personální zajištění provozu systému. V oblasti dat jde především o doplnění souborů informací o terénních výzkumech dosud nepodchycených v centrálních databázích, o lokalitách dosud nezkoumaných a lokalitách zachycených specifickými metodami archeologického průzkumu (letecké snímkování, geofyzikální měření, povrchové sběry). Na rovině teoretického výzkumu jde především o: vytěžení odborného potenciálu infrastruktury pro poznání trendů osídlení ČR v perspektivě uplynulých 7 tisíciletí; vývoj postupů digitální analýzy krajiny jako předpokladu vzniku nových informačních vrstev a o identifikaci procesů, které vedou ke vzniku archeologického pramene a potažmo i archeologické evidence.

Projekt AIS-2 (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439) je financován Evropskou unií.

Výzkumné programy a aktivity projektu AIS-2

⦿ Technický rozvoj infrastruktury (klíčová aktivita: Dobudování, konstrukce a upgrade infrastruktury)
⦿ Rozvoj informačního obsahu infrastruktury (klíčová aktivita: Rozšíření datových bází AIS CR)
⦿ Podpora synergie infrastruktury a vědeckého výzkumu (klíčová aktivita: Výzkumné aktivity na bázi infrastruktury AIS)Licence a využití dat

Data dostupná v AIS CR jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití AIS CR na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu.

Vzhledem k tomu, že nástroje spravované AIS CR poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), není možno sledovat využívání poskytovaných dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás jako uživatele AIS CR požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data či nástroje AIS CR.

Každý uživatel AIS CR má proto povinnost:

⦿ v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
⦿ pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
⦿ dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.


Smluvní partneři a poskytovatelé dat: