Archeologický informační systém
České republiky

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR) je platformou, na níž dochází k integraci digitálních zdrojů české archeologie. Jejím hlavním cílem je uplatnění informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR) v praxi archeologických institucí i jednotlivců na území ČR, jeho obohacení a provázání s dalšími datovými zdroji. AIS CR se řídí principy FAIR a zavádí nové digitální služby pro archeologickou komunitu i širokou veřejnost.

Arrow down

Naše služby

AIS CR vytváří, spravuje a rozvíjí následující aplikace, služby a databáze, jejichž obsah Vám nabízíme online:

Digitální archiv AMČR

Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení veškerých dat uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB a plně zpřístupňuje informace shromažďované a ukládané pomocí systému AMČR a jeho dílčích modulů.

Archeologický atlas České republiky

Archeologický atlas ve virtuálním prostředí a populární formou prezentuje nemovité archeologické památky v krajině. Jde o doprovodnou službou k souvisejícím tištěným publikacím, jejichž obsah dále rozšiřuje a dlouhodobě obohacuje.

Praha archeologická (MADB)

Praha archeologická je portál, který si klade za cíl zpřístupnit archeologické prameny týkající se Hlavního města Prahy oborníkům i široké veřejnosti. Prostřednictvím portálu je možné navštívit Prahu pod Prahou a kráčet po stopách pražské minulosti.

THANADOS (MEDCEM)

Služba se zabývá sběrem a prezentací dat o pohřebištích. Všechny zveřejněné informace lze je prozkoumat prostřednictvím digitálního katalogu a v interaktivní mapě. Vizualizace, grafy i plány jsou vytvářeny dynamicky na základě skutečných archeologických dat.

Archeologická mapa České republiky (AMČR)

AMČR sjednocuje archeologické informační systémy v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit. Shromažďuje metadata o výsledcích výzkumů, slouží jako repozitář dokumentace a poskytuje data pro další služby AIS CR.

AMČR-PAS

Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů je modul AMČR zaměřený na správu informací o samostatných nálezech učiněných při povrchovém či málo destruktivním průzkumu. Tvoří zázemí pro efektivní kooperaci mezi odbornou veřejností a amatérskými spolupracovníky.

Mapa archeologických organizací

V České republice existuje více než 100 organizací oprávněných provádět archeologické terénní výzkumy podle zákona o státní památkové péči. Tato webová aplikace přináší jejich přehled, a to včetně prostorového vymezení jejich působnosti.

Archeologie online

Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.

Arch14CZ

Účelem České archeologické radiouhlíkové databáze je shromažďovat všechna data z radiouhlíkového (14C) datování archeologických kontextů v České republice. Služba nabízí průběžně aktualizovaná data též ve strojově čitelném formátu ke stažení a sklízení.

Tezaurus archeologické terminologie (TEATER)

TEATER zpřístupňuje archeologickou terminologii formou interaktivního rozhraní, s důrazem na využití v knihovnictví. Sestává z předmětových hesel národních autorit, doplněných o další odborné termíny a popisy.

Knihovna 3D

Knihovna 3D slouží jako prostor pro systematickou evidenci archeologicky relevantních trojrozměrných modelů a textur v AMČR. Jejím cílem není ukládat jednotlivé modely, ale umožnit jejich jednotný odborný popis a zajistit jejich vyhledatelnost v prostředí Digitálního archivu AMČR.

AMČR API

API nabízí službu Data Provider, která poskytuje metadatové záznamy z databáze AMČR pomocí protokolu OpenArchives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Implementace OAI-PMH podporuje reprezentaci v nativním AMČR XML a Dublin Core.
O infrastruktuře AIS CR

Infrastruktura AIS CR je zapsána do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace a jako stejnojmenný projekt je podporována Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt je řízen Archeologickým ústavem AV ČR v Brně ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze. Hlavními cíli infrastruktury AIS CR je:

⦿ postupné sjednocování informačních systémů o terénních archeologických výzkumech, nálezech a lokalitách na území ČR a jejich zpřístupnění formou webových rozhraní a API služeb pro efektivní sdílení dat;
⦿ rozšíření datových zdrojů a dobudování autoritních seznamů archeologických terénních akcí a lokalit;
⦿ vybudování a provoz digitálního archivu archeologické terénní dokumentace;
⦿ standardizace a zvýšení interoperability archeologických dat umožňující mj. i spolupráci na mezinárodní úrovni;
⦿ podpora zavádění systému do odborné praxe české archeologické komunity;
⦿ kultivace národní a kulturní identity zpřístupněním informací o archeologickém dědictví ČR.

Odpovědná osoba ARÚ Brno: Mgr. Olga Lečbychová | Odpovědná osoba ARÚ Praha: Mgr. David Novák, Ph.D.
AIS CR je spolufinancován programem OP JAK (projekt AIS-3, reg. č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008167)


Licence a využití dat

Data dostupná v AIS CR jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití AIS CR na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu.

Vzhledem k tomu, že nástroje spravované AIS CR poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), není možno sledovat využívání poskytovaných dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás jako uživatele AIS CR požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data či nástroje AIS CR.

Každý uživatel AIS CR má proto povinnost:

⦿ v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
⦿ pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
⦿ dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.


Smluvní partneři a poskytovatelé dat: